Oferta

Biuro rachunkowe mgr inż. Lidia Sobijanek


Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • dokonywanie zapisów w ewidencjach syntetycznych i analitycznych
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji oraz ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych w przepisach, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych
 • sporządzanie obowiazkowych sprawozdań finansowych do GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do ksiąg
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod względem podatkowym i rachunkowym, wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)
 • sporządzanie przelewów dotyczacych należności publicznoprawnych (Urzędy Skarbowe, ZUS)
 • monitoring zobowiazań i należności

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

 • dokonywanie zapisów w księdze lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporzadzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji oraz ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporzadzanie, według wzorów określonych w przepisach, deklaracji i zeznań podatkowych oraz przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych
 • sporządzanie przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (Urzędy Skarbowe, ZUS)

Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej i rozliczeń z ZUS obejmuje sporządzanie:

 • umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło
 • list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • dokumentacji rejestracyjnej właścicieli, wspólników, pracowników i zleceniobiorców do ZUS
 • imiennych kart przychodów pracowników
 • kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • deklaracji i informacji - dotyczących właścicieli, wspólników oraz zatrudnionych - dla ZUS
 • zeznań, deklaracji oraz informacji, dotyczących zatrudnienia i pracowników, dla Urzędów Skarbowych
 • zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na żądanie pracowników
 • przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (Urzędy Skarbowe, ZUS)

Doradztwo podatkowe

 • fachowe porady zapewniające najkorzystniejszy sposób opodatkowania zysków prowadzonej działalności
 • konsultacje w zakresie interpretacji aktów prawnych
 • opracowanie opinii podatkowych
 • wsparcie przy sporządzaniu deklaracji podatkowych
 • przeprowadzenie audytu podatkowego
 • reprezentowanie Klienta przed organami kontroli skarbowej

Biuro rachunkowe w Lublinie

20-071 Lublin ul. Wieniewska 3/27

+48 81 534 50 91

Biuro rachunkowe w Nałęczowie

24-150 Nałęczów ul. Sienkiewicza 15

+48 81 501 51 20